Audito ataskaitos formatas | Pavyzdinis audito ataskaitos formatas su pavyzdžiais

Audito ataskaitos formatas yra standartizuota forma, kurią nustato atitinkama institucija, naudodamasis šiuo klausimu bendrovės paskirtu nepriklausomu auditoriumi, išanalizavęs įvairius bendrovės dokumentus, pateikia savo nuomonę ir pastabas dėl įmonės finansinės būklės ir vidaus apskaitos.

Koks yra audito ataskaitos formatas?

Audito ataskaita yra ataskaita, kurioje aprašoma finansinė būklė ir nepriklausomos auditoriaus vidaus apskaitos kontrolė. Direktorių valdyba, organizacijos suinteresuotosios šalys, akcininkai, investuotojai ir kt. Naudojasi šia ataskaita. Rengdamas ataskaitą auditorius turi būti kruopštus ir nešališkas. Auditorius yra atsakingas už šios audito ataskaitos parengimą standartizuota forma kiekvienais metais, peržiūrėjęs organizacijos finansines ataskaitas.

Prieš investuodami į bet kurią bendrovę investuotojai linkę pasikliauti auditoriaus išvada. Audito ataskaita suteikia aiškų vaizdą apie įmonės finansinę būklę, nereikia savarankiškai analizuoti ataskaitų. Ataskaitoje pateikiama patikima organizacijos finansinės būklės santrauka.

Auditoriaus ataskaitoje įvadiniame paragrafe aprašomos audituotos finansinės ataskaitos. Taikymo srities dalyje trumpai aprašomas audito pobūdis. Savo nuomonę auditorius išsako nuomonės pastraipoje.

Audito ataskaitos formatas

Audito ataskaitos formatas yra toks:

 1. Pavadinimas
 2. Adresatas
 3. Įvadinė pastraipa
 4. Vadybos atsakomybė
 5. Auditoriaus atsakomybė
 6. Nuomonė
 7. Nuomonės pagrindas
 8. Kita atsakomybė už ataskaitų teikimą
 9. Auditoriaus parašas
 10. Parašo vieta
 11. Audito ataskaitos data

Leiskite mums išsamiai aptarti aukščiau pateiktą audito ataskaitos formatą.

# 1 - pavadinimas

Pavadinime turėtų būti paminėta: „Nepriklausomo auditoriaus ataskaita“.

# 2 - adresatas

Adresatas turėtų paminėti, kam pateikiama ataskaita.

# 3 - įvadinė pastraipa

Pareiškimas, kad ataskaitoje aprašytos finansinės ataskaitos buvo audituotos.

# 4 - vadovybės atsakomybė

Šiame audito ataskaitų formato skyriuje turėtų būti paminėta vadovybės atsakomybė už finansinių ataskaitų vientisumą, kurioje pateikiama finansinės būklės, bendrovės pinigų srautų ir finansinės veiklos apžvalga. Atsakomybė taip pat apima apskaitos įrašų tvarkymą siekiant išvengti sukčiavimo. Jų pareiga yra suformuluoti ir atlikti reikiamą finansinę kontrolę, siekiant užtikrinti finansinių įrašų tikslumą. Reikėtų paminėti, kad už finansinę atskaitomybę yra atsakinga organizacijos vadovybė.

# 5 - auditoriaus atsakomybė

Paminėta auditoriaus pareiga yra pateikti nešališką nuomonę apie finansines ataskaitas ir paskelbti audito ataskaitą. Ataskaita remiasi audito standartais. Standartai reikalauja, kad auditorius laikytųsi etikos reikalavimų. Planuoti ir atlikti auditą auditorius yra atsakingas, kad gautų patikinimą dėl finansinių ataskaitų.

# 6 - nuomonė

Kritiškiausias audito ataskaitos turinys yra auditoriaus nuomonė. Jame minimas įspūdis, susidaręs atlikus finansinių ataskaitų auditą.

# 7 - nuomonės pagrindas

Joje turėtų būti paminėtas nuomonės, apie kurią pranešta, gavimo pagrindas ir prielaidos faktai.

# 8 - kita atsakomybė už ataskaitų teikimą

Bet kokia kita atsakomybė, susijusi su atskaitomybe, egzistuoja ir auditoriui. Tai gali apimti reguliavimo reikalavimus.

# 9 - auditoriaus parašas

Auditorius turi pasirašyti audito ataskaitą, taip patvirtindamas ataskaitos tikrumą.

# 10 - parašo vieta

Miesto, kuriame įvyko ataskaitos pasirašymas, pavadinimas.

# 11 - audito ataskaitos data

Audito ataskaitos pasirašymo / pranešimo data;

Audito ataskaitos formato pavyzdžio pavyzdys:

Toliau pateikiamas auditoriaus ataskaitos pavyzdinis formatas:

Nepriklausomo auditoriaus išvada

„X Company“ nariams

Finansinių ataskaitų ataskaita

Mes patikrinome pridedamus X bendrovės (įmonės) konsoliduotus balansus 20XX gruodžio 31 d. Ir susijusias pajamų, bendrųjų pajamų, nepaskirstytojo pelno, akcininkų nuosavybės pokyčių ir pinigų srautų ataskaitas už praėjusius metus ir apskaitos politikos ir kitos informacijos santrauka. Mes taip pat patikrinome įmonės vidaus finansinės atskaitomybės kontrolę 20XX gruodžio 31 d.

Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę

Už šias finansines ataskaitas yra atsakinga įmonės vadovybė. Firmos direktorių valdyba yra atsakinga už klausimus, susijusius su šių finansinių ataskaitų rengimu, kurie pateikia teisingą ir teisingą įmonės finansinės būklės, finansinės veiklos ir pinigų srautų vaizdą pagal Jungtinėse Valstijose visuotinai priimtus apskaitos principus. Amerikos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga yra pareikšti nuomonę, pagrįstą šių finansinių ataskaitų auditu. Auditas buvo atliktas pagal audito standartus, kuriuos visuotinai pripažino Jungtinės Amerikos Valstijos. Pagal standartus mums reikia planuoti ir atlikti auditą, kad galėtume įsitikinti finansinių ataskaitų tikrumu ir įsitikinti, kad jame nėra iškraipymų ar galimų sukčiavimų. Auditas apima finansinių ataskaitų sumų ir informacijos patikrinimą. Auditas suteiks pagrįstą pagrindą mūsų nuomonei.

Mūsų nuomone, pirmiau minėtose finansinėse ataskaitose teisingai pateikiama, kad X bendrovės finansinė padėtis 20XX. Gruodžio 31 d. Atitinka apskaitos principus, bendrai priimtus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Be to, mūsų nuomone, 20XX m. Gruodžio 31 d. Įmonė išlaikė veiksmingą finansinės atskaitomybės vidaus kontrolę.

[Parašas]

[Vieta]

[Data]


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found